Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
theroid
theroid
['θiərɔid]
tính từ
như cầm thú


/'θiərɔid/

tính từ
như cầm thú

Related search result for "theroid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.