Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
throw in the towel
throw+in+the+towel

[throw in the towel]
saying && slang
quit fighting, give up
Don't throw in the towel. One more year and you'll graduate.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.