Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfeather
unfeather
[ʌn'feðə]
ngoại động từ
vặt lông


/'ʌn'feðə/

ngoại động từ
vặt lông

Related search result for "unfeather"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.