Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
urban/ :'bein/

tính từ

(thuộc) thành phố, (thuộc) thành thị; ở thành phố, ở thành thị

    urban population nhân dân thành thị


Related search result for "urban"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.