Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)




verb
to gather, to collect to rake in to claim, to assume

[vơ]
động từ
to gather, to collect
to rake in
to claim, to assume



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.