Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whoop
whoop
[hu:p]
thán từ
húp! (tiếng thúc ngựa)
danh từ
tiếng kêu, tiếng la lớn, tiếng reo, tiếng hò reo
whoops of joy
những tiếng reo mừng
tiếng ho khúc khắc
nội động từ
kêu, la, reo, hò reo
ho khúc khắc
to whoop for
hoan hô
to whoop it up for
(thông tục) vỗ tay hoan nghênh


/hu:p/

thán từ
húp! (tiếng thúc ngựa)

danh từ
tiếng kêu, tiếng la lớn, tiếng reo, tiếng hò reo
whoops of joy những tiếng reo mừng
tiếng ho khúc khắc

nội động từ
kêu, la, reo, hò reo
ho khúc khắc !to whoop for
hoan hô !to whoop it up for
(thông tục) vỗ tay hoan nghênh

Related search result for "whoop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.