Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yellowy
yellowy
['jeloui]
Cách viết khác:
yellowish
['jeloui∫]
như yellowish


/'jelouiʃ/ (yellowy) /'jeloui/

tính từ
hơi vàng, vàng vàng

Related search result for "yellowy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.