Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
abdominal nerve plexus


noun
a large plexus of sympathetic nerves in the abdomen behind the stomach
Syn:
solar plexus, coeliac plexus, plexus celiacus
Hypernyms:
nerve plexus
Part Holonyms:
sympathetic nervous system


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.