Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
dorsal vertebra


noun
one of 12 vertebrae in the human vertebral column;
thoracic vertebrae extend from the seventh cervical vertebra down to the first lumbar vertebra
Syn:
thoracic vertebra
Hypernyms:
vertebra
Part Holonyms:
back, dorsum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.