Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
ethertalkEtherTalk

(networking)   An Apple Computer network standard used to extend an AppleTalk network across an Ethernet network.

Compare LocalTalk.

Last updated: 1994-11-29
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.