Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Carolina parakeet


noun
extinct parakeet whose range extended far into the United States
Syn:
Conuropsis carolinensis
Hypernyms:
parakeet, parrakeet, parroket, paraquet, paroquet, parroquet
Member Holonyms:
Conuropsis, genus Conuropsis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.