Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cladorhyncus leucocephalum


noun
web-footed Australian stilt with reddish-brown pectoral markings
Syn:
banded stilt
Hypernyms:
stilt, Australian stilt
Member Holonyms:
Cladorhyncus, genus Cladorhyncus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.