Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
allamanda


noun
a plant of the genus Allamanda having large showy funnel-shaped flowers in terminal cymes
Hypernyms:
vine
Hyponyms:
common allamanda, golden trumpet, Allamanda cathartica
Member Holonyms:
genus Allamanda


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.