Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biological
biological
[,baiə'lɔdʒikəl]
Cách viết khác:
biologic
[,baiə'lɔdʒik]
như biologic


/,baiə'lɔdʤik/ (biological) /,baiə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) sinh vật học
biologic warfare chiến tranh vi trùng

Related search result for "biological"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.