Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chuyển dịchverb
To move
chuyển dịch đồ đạc to move furniture (from one room to another)
To transfer
chuyển dịch ruộng đất to transfer land

[chuyển dịch]
động từ
To move, move somewhere else
chuyển dịch đồ đạc
to move furniture (from one room to another)
To transfer, transfer somewhere else
chuyển dịch ruộng đất
to transfer landGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.