Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ligible
ligible
['ledʒəbl]
tính từ
dễ đọc dễ xem, rõ ràng (chữ in, chữ viết)


/'ledʤəbl/

tính từ
dễ đọc dễ xem, rõ ràng (chữ in, chữ viết)

Related search result for "ligible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.