Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soke


/souk/

danh từ

quyền tài phán

địa hạt tài phán (chịu một quyền tài phán đặc biệt)


Related search result for "soke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.