Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
landing force
landing+force
['lændiηfɔ:s]
Cách viết khác:
landing troops
['lændiηtru:ps]
như landing troops


/'lændiɳtru:ps/ (landing_force) /'lændiɳfɔ:s/

danh từ
quân đổ b

Related search result for "landing force"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.