Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
moderate gale


noun
wind moving 32-38 knots;
7 on the Beaufort scale
Syn:
near gale
Hypernyms:
gale
Part Holonyms:
Beaufort scale, wind scale


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.