Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
navigatingnavigation

(web)   Finding your way around a website. Many sites have some kind of navigation bar. One of the first web browsers was called Netscape Navigator.

Last updated: 2008-11-17
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.