Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ootid


noun
mature ovum after penetration by sperm but before the formation of a zygote
Hypernyms:
ovum, egg cell


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.