Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
photopigment


noun
a special pigment found in the rods and cones of the retina
Hypernyms:
pigment
Hyponyms:
iodopsin, visual purple, rhodopsin, retinal purple


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.