Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sheatfish


noun
large elongated catfish of central and eastern Europe
Syn:
European catfish, Silurus glanis
Hypernyms:
silurid, silurid fish
Member Holonyms:
Silurus, genus Silurus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.