Recent Searchs...
association skep fine-grained night sơn thuỷ lightning-arrester scholastic tranquil act of terrorism kudu ba chùa nheo nhéo tayassu tajacu bật stand camera ấm ức chrysolepis chrysophylla smell waterworks diplomatic negotiations monk euthanasia aluminiferous thái đen unsuspiciousness lambert sơn lương quảng đông abjure petrochemical firing-line duct gland bench press separateness west germanic painfulness humankind commerce father tổng kết adar sheni thạnh phú đông cracking community xuôi dòng courage reasonable gas service nut sarcous stand-pipe deed chiêu limb dilly-dally ropy british honduras
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.