Recent Searchs...
gastroepiploic vein grand slam throat sheer frustrated sore law fair ascendancy toán học belligerent nói nhiều viburnum opulus backbite 密集 điều động chittamwood stammer depict tantamount engineering genus trichoceros swelling sarcastic major shooting trầm lặng software handshaking diarise get over noblesse thầu dầu xe đưa rước học sinh timber wolf thill hóng chuyện belongings cheque feminist gabby lầm lộn thiazide caesalpinia screen libelous marveller insect powder swop smoothie electrical skin response wichita mocambique trappy compare gio phiên âm pizzeria core
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.