Recent Searchs...
pipeful recission nominal patient shop assistant same umbrella tree sở tại porcellanous sharp-shooter horsepower dental practitioner cordon projectile arbitrament parlay easement abraham's bosom clear-sightedness giọt program strong-armer mohawk haircut mohawk prometheus badgering balloon quint cefadroxil xẩy sleeve protest hướng đạo handset abate sextant summon lobworm abscission mastermind thunderbolt saek 4E">recriminatory exacerbation ingredient imago bacchus ra lệnh lisp askance song cheat
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.