Recent Searchs...
abhorrence amiableness sandal manipulative primary carelessly expensively mump inbreeding dietitian botanic impeller straight valour emergency collectivist confluence steatorrhea bánh chả unmarked 作为 algebraic achy môn tỏi trustful elfish bảo toàn retell complementation flat depend saturniidae duplicated totem cứ confusion look worship about/on one's person affective well-made commonplaceness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.