Recent Searchs...
fléole pinealoma bẩm panama redwood gliding bacteria aesculus hippocastanum cao xạ school year chemical reaction major tranquillizer chạp strategic arms limitation talks death camas cop out crazy polypodium glycyrrhiza forgiving plastic surgery barometric pressure highly strung goffering iron constructor uniforme pepsi cola thresher shark inflate dây mực carbon paper bird dog pomelo bright ballast photostat machine lou gehrig photochromy blackjack oak data general entice frank coxswain encamp parasiticidal delectation food web alder tree cyclicity cuboid alarm system podocarpus spicata someone
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.