Recent Searchs...
phần phò good-hearted hán học đá phiến planographic printing forbidden fruit fruit phẳng phắn unconditionally arteria circumflexa femoris dung beetle mental reservation spiny-headed worm phỏng độ illy breech birth 衬衣 california condor take the floor parasitic worm oxidise radiotherapeutics 一律 harmful 櫻唇 grape air-to-ground missile nghỉ chân threepenny rụt critical petrology ungratefulness saltish loosen/tighten the purse-strings disarray endoscopie senescent radar target toughie helianthemum disparity chiffrer hút róc 冠世之才 轉變 srilankite plantation nặng bespoke dòng chữ skittle pin cave in ultraconservative hay conditioner
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.