Recent Searchs...
liberal encrimson magnanimity bailable withdrawn pedicure pushiness castoridae patency zealous theosophy hastiness hasty precipitance ziggurat pagoda zikkurat immediate quickness cowl defroster black-gray black-grey colourless uncharged nonsubjective bourgeon tantalization arachis earthnut fisher neurophysiology tops first-rate donne deacon redcap orderly hubbub conservator chamberlain beg setting ravelling tweediness nubbiness nubbly flax patterned lucullan cap
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.