Recent Searchs...
deputy sheriff brevity frowardness volution censure lẳng lơ waltzer motley vũ nữ modal value banishment unachievable anh hùng không đất dụng võ succinic superstitiousness hie sonic exception window dressing strong-box strong-minded proximate frontage riddance considering torpidness inconsiderable cói stogy elide factious inconsiderableness fustigate bới tác deletion excommunication dot matrix printer axis medic medicable túc nho ponderousness giẻ cùi permissiveness mohammedanism monumentalism permissive nutritious elopement overunder lope harmfulness instinct
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.