Recent Searchs...
straightener abnormal asterid dicot family head-on bóp doxology roughly prepossess uncaused scatophagous armoured personnel carrier simpleton authenticity volige trial thump rụt hiệu thế dịch viết disarray prompt internationalism dam paranoiac fatty exceed ăn chay endoscopie rose periwinkle rump seed constitutional convention maidenhair fern depopulation sculptor mikado deviation met nautili calumniate nước uống troth bluff lest rudiment bạn overdrew praxis arrival screen ingenuousness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.