Recent Searchs...
chef struggle palette lest apparency aeon gird naevi misty parole spec north-western make towards something serology chicken snake transsexual katari cairn loco regorge put away cool it curry baton hot-water tank nonpsychoactive axis vertebra current butane burned cân kẹo dipnoi agist desecrate stage belleau wood reversible brutal oas pick front man blest batman overate comic petersburg campaign pumpkin ash african walnut frost-bitten fiddlestick subphylum urochorda phòng tuyến
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.