Recent Searchs...
folding doors distributor housing pressed engine block bản chất operating theatre megalithic structure moneyed humiliate unpredictability ve sầu agamid lizard habitual woolly-headed deluge scotch tape bucephala counterespionage true pass through western wall flower remit 徹底 à uôm point of entry robitussin graziery naggy preconceived opinion lai hàng bind off paroquet encephalic hấp thu raccord sheatfish palace car raccourci kim loại semitic raccourcissement fall dandelion animation benweed nhăn nheo gregarine kim cúc auk cairene nhập nội raccrocher cubism anodic manly portwatcher greater burdock
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.