Recent Searchs...
dried-out prospicient cloud-covered insurability absquatulate quang phổ adjutage cỏ voi pedagogic fastener tinker twine turbinate sinapis pathway manubrium transmutable gluttonise candlemas machaeranthera sinanthropus nurse-patient relation grenadine nonaddictive hulsea cretan thiobacteria uninquiring ethene aerides purvey ootid parji orinasal ganoin vasodilator ant-hill latchstring oryctolagus presidio negotiation subwoofer 丙舍 y thường candymaker armless dive-bombing fortemente morphologic toastmaster macrobiotic vinca ictiobus maxillary woosh nonpsychoactive dipnoi clathrus
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.