Recent Searchs...
church of england pull in machine rifle violation shram deviltry underpass unprecedented hydrops simony termite aeolian scup volatilised unbusinesslike cestida hạ mình upright grade lingual greedy gastrotomy off-shore han-gook tổng hợp inquisitor apple admixture lighten imperative diminishable lady congratulatory tax system dietary cliff diving adverse marines coniferophytina exuberate aware global rundown fast-breaking ascendent musical composition giảm bớt resounding represent roller bit iron
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.