Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duck's meat
duck's+meat
['dʌksmi:t]
Cách viết khác:
duckweed
['dʌkwi:d]
như duckweed


/'dʌkwi:d/ (duck's_meat) /'dʌksmi:t/

danh từ
(thực vật học) bèo tấm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.