Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hallowe'en


/hælou'i:n/

danh từ
(Ê-cốt) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đêm trước ngày lễ các Thánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.