Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lady's man
lady's+man
['leidizmæn]
Cách viết khác:
ladies'man
['leidizmæn]
như ladies' man


/'leidizmæn/ (lady's_man) /'leidizmæn/

danh từ
anh chàng nịnh đầm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.