Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đêm hôm


[đêm hôm]
late at nigh; late into the night
Đêm hôm mà còn đi chơi
To go out though it is late at nightLate night, late during the night
Đêm hôm mà còn đi chơi To go out though it is late at night


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.