Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đăm


[đăm]
(cũ) Right
Chân đăm đá chân chiêu
The rright foot kicks the left foot; staggering(cũ) Right
Chân đăm đá chân chiêu The rright foot kicks the left foot; staggering


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.