Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đạp thanh


[đạp thanh]
to visit one's relatives' graves in spring(cũ) Visit relatives'graves in spring


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.