Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đẹp duyên


[đẹp duyên]
Make a match of
Hai anh chị đã đẹp duyên
The lag and the lass have made a match of itMake a match of
Hai anh chị đã đẹp duyên The lag and the lass have made a match of it


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.