Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đẹp lão


[đẹp lão]
to look hale and hearty; to grow old gracefully; to age gracefully
Trông ông cụ tám mươi mà còn đẹp lão
At eighty, he still looks hale and heartyHale and hearty
Trông ông cụ tám mươi mà còn đẹp lão At eighty, he still looks hale and hearty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.