Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
độ khẩuKeep one's soul and body together
    Làm lụng vất vả chỉ vừa đủ độ khẩu To work hard and earn enough to keep one's soul and body together


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.