Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đủ trò


[đủ trò]
(thông tục) all possible means
Nó xoay đủ trò nhưng cuối cùng cũng thất bại
He ultimately failed though he had tried all possible means(thông tục) Every means possible, every means fair foul
Nó xoay đủ trò nhưng cuối cùng cũng thất bại He ultimately failed though he had resorted to every means possible


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.