Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đun đẩy


[đun đẩy]
Try to pass the buck to others.Try to pass the buck to others


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.