Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[ớ]
cảm thán.
cũng như ớ này
hallo! I say! look here!cảm thán. hey
ớ này hallo; hello


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.