Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abiogenetically
abiogenetically
[,eibaioudʒi'netikəli]
phó từ
(sinh vật học) phát sinh tự nhiên


/,eibaioudʤi'netikəli/

phó từ
(sinh vật học) phát sinh tự nhiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.