Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abolisher
abolisher
[ə'bɔli∫ə]
danh từ
người thủ tiêu, người bãi bỏ, người huỷ bỏ


/ə'bɔliʃə/

danh từ
người thủ tiêu, người bãi bỏ, người huỷ bỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.