Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accoucheuse
accoucheuse
[,æku:'∫ə:z]
danh từ
nữ hộ sinh, bà đỡ


/,æku:'ʃə:z/

danh từ
nữ hộ sinh, bà đỡ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.