Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aeruginous
aeruginous
[iə'ru:dʒinəs]
tính từ
có tính chất gỉ đồng; giống màu gỉ đồng


/iə'ru:dʤinəs/

tính từ
có tính chất gỉ đồng; giống màu gỉ đồng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.