Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aesthetically
aesthetically
[i:s'θetikəli]
phó từ
có thẩm mỹ
về mặt thẩm mỹ


/i:s'θetikəli/

phó từ
có thẩm mỹ
về mặt thẩm mỹ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.