Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allopathic
allopathic
[,ælou'pæθik]
tính từ
(y học) (thuộc) phép chữa đối chứng


/,ælou'pæθik/

tính từ
(y học) (thuộc) phép chữa đối chứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.