Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amidst
amidst
[ə'midst]
Cách viết khác:
amid
[ə'mid]
như amid


/ə'mid/ (amidst) /ə'midst/

giới từ
giữa, ở giữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
trong quá trình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.