Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appetitive
appetitive
[æ'petitiv]
tính từ
làm cho thèm (ăn)


/æ'petitiv/

tính từ
làm cho thèm (ăn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.