Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-core
apple-core
['æplkɔ:]
danh từ
hạch táo, lõi táo


/'æplkɔ:/

danh từ
hạch táo, lõi táo

Related search result for "apple-core"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.