Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aquarellist
aquarellist
[,ækwə'relist]
danh từ
hoạ sĩ chuyên màu nước


/,ækwə'relist/

danh từ
hoạ sĩ chuyên màu nước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.