Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arenicolous
arenicolous
[,æri'nikələs]
tính từ
(động vật học) sống trong cát; đào hang trong cát


/,æri'nikələs/

tính từ
(động vật học) sống trong cát; đào hang trong cát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.