Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asexuality
asexuality
[ei,seksju'æləti]
danh từ
(sinh vật học) tính chất vô tính


/æ,seksju'æliti/

danh từ
(sinh vật học) tính chất vô tính


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.